طراحی و بهسازی قطعه ۲ محور خرامه – نی ریز در استان فارس

صفحه اصلی / لیست پروژه ها / طراحی و بهسازی قطعه ۲ محور خرامه – نی ریز در استان فارس

کارفرما : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – طرح ایجاد زیر بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور

نام پیمانکار طرح وساخت : گروه مشارکت محور گستر شرق و هگزا

مشاور کارفرما : شرکت طرح نواندیشان

مبلغ پیمان : ۱/۶۹۲/۰۹۸/۸۰۱/۵۲۵

مدت پیمان : ۲۴ ماه شمسی

احجام پروژه:
تخریب ۱۷۴۰۰ متر مکعب
عملیات زیر سازی راه ۸۱۳۸۱۸ متر مکعب
بستر سازی ۴۴۹۲۲۹ متر مربع
زیر اساس و اساس ۱۱۲۳۱۸ متر مکعب
پریمکت و تک کت ۶۶۵۵۱۳ کیلوگرم
آسفالت بیندر و توپکا ۴۳۰۰۴۲۷ متر مربع سانتیمتر
گاردریل و علایم ترافیکی ۲۰۶۴۸۲
تابلو های ترافیکی ۱۷۱۴ متر مربع
خط کشی راه ۹۳ کیلومتر
ساخت آبرو ۵۶۹۲ متر مربع
ساخت دیوار حائل ۴۱۳۹ متر مکعب

ارسال نظر

سیزده + 3 =