احداث راه دسترسی به معدن سرب و روی نخلک در استان اصفهان

صفحه اصلی / لیست پروژه ها / احداث راه دسترسی به معدن سرب و روی نخلک در استان اصفهان

احداث راه دسترسی به معدن سرب و روی نخلک در استان اصفهان

تاریخ عقد قرارداد ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

مبلغ اولیه قرارداد

دستگاه نظارت مهندسین مشاور گارنو

کارفرما سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران

پیمانکار شرکت محور گستر شرق

احجام اصلی قرارداد مربوطه

خاکبرداری : ۲۳۴۰ متر مکعب

خاکریزی : ۱۲۲۹۵۸ متر مکعب

بتن ریزی : ۳۰۶۳ متر مکعب

اجرای اساس و زیر اساس : ۲۳۸۰۰ متر مکعب

اجرای اسفالت ۴۲۹۸۷۹ متر مربع

راه دسترسی به معدن سرب و روی نخلک

راه دسترسی به معدن سرب و روی نخلک

ارسال نظر

4 × دو =